bg image

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

 

Ο παρών κανονισμός συντάσσεται ώστε μέσω μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας έγκρισης να εξασφαλίζεται:

 1. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εκ μέρους των ασκούντων και διδασκόντων το Σιάτσου
 2. Η ομοιογένεια του επιπέδου των μελών του Σωματείου

 

 

Ο κανονισμός αυτός θα ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση της ΕΛ.Ε.ΣΙ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Με την εξέλιξη του Σιάτσου στην Ελλάδα, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η αναθεώρηση του Κανονισμού αυτού, ο οποίος μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό.

 

Η πιστοποίηση των μελών γίνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης μελών

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

 

 1. Η επιτροπή πιστοποίησης μελών έχει σκοπό:

α) Να προάγει την υψηλή ποιότητα  σπουδής, διδασκαλίας και άσκησης του Σιάτσου.

β) Να είναι αντιπροσωπευτική της κοινότητας του Σιάτσου ως σύνολο, καθώς είναι  ανεξάρτητη από οποιαδήποτε σχολή, όπου διδάσκεται το Σιάτσου και από κάθε ατομικό συμφέρον.

γ) Να λειτουργεί ως ηθμός ασφαλείας για το κοινό και την κοινότητα του Σιάτσου, εξασφαλίζοντας ένα κοινής βάσης υψηλό επίπεδο επάρκειας των ασκούντων το Σιάτσου που ανήκουν στα πιστοποιημένα μέλη της Εταιρείας

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

 

 1. Η επιτροπή θα αποτελείται από (3) μέλη μέλη, όσο τα πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου είναι μέχρι (100) εκατό και από (5) μέλη (όταν τα πιστοποιημένα μέλη γίνουν πάνω από (100) εκατό). Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον επτά (7) χρόνια.

 

 1. Η Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Εκλέγονται τα οριζόμενα από το Καταστατικό τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης, που είναι σε αριθμό τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών μελών. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται με την εποπτεία τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, που εκλέγεται από την Γενική συνέλευση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο της. Συντάσσει κατάλογο ψηφισάντων και, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, προχωρεί στην διαλογή των ψήφων, συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας και πίνακα των κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντων. Όταν η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης γίνεται στην ίδια Γενική Συνέλευση με την ψηφοφορία για την εκλογή μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας ή και την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, τότε η εφορευτική επιτροπή μπορεί να είναι κοινή, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της δεν είναι υποψήφιοι για κανένα από τα παραπάνω αξιώματα.

 

 

 1. Το Δ.Σ διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Μελών σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων με τις οποίες εξελέγησαν – εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των εκλεγέντων – και εξ’ αυτών τον υπεύθυνο και τον Γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη. Αυτά θα στελεχώνουν την Επιτροπή Πιστοποίησης στην περίπτωση που κάποιο από τα μέλη της έχει παραιτηθεί από τα καθήκοντα του και είναι τα μέλη που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση αλλά δεν διορίστηκαν ως τακτικά.

 

 

 1. Ο υπεύθυνος της Επιτροπής αναλαμβάνει να ενημερώνει το Δ.Σ. για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και συντάσσει την εισήγηση προς το Δ.Σ., το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση.

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

 

Προϋποθέσεις για υπαγωγή στην κατηγορία των πιστοποιημένων μελών

Ο υποψήφιος πρέπει:

 

 1. Να είναι δόκιμο μέλος τη Ε.ΛΕ.ΣΙ. για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια πριν από την υποβολή αίτησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό.

 

 1. Να έχει ολοκληρώσει σπουδές Σιάτσου με βάση τις τρέχουσες κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες των διεθνών αναγνωρισμένων οργανισμών με τους οποίους συμπράττει το σωματείο.

 

 1. Να έχει συμπληρώσει παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας τετρακοσίων  πενήντα (450) τουλάχιστον ωρών που έχουν γίνει από δασκάλους επίσημα καταρτισμένους με βάσει τις τρέχουσες κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες των διεθνών αναγνωρισμένων οργανισμών με τους οποίους συμπράττει το σωματείο. Σε αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται  θεωρία και πρακτική του Σιάτσου και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική,  Ανατομία – Φυσιολογία και Παθολογία της Δυτικής Ιατρικής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία και Συμβουλευτική και πρώτες βοήθειες.

 

 

 

 

Διαδικασία Πιστοποίησης  μελών

 

 1. Το μέλος υποχρεούται να γνωρίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και να τον εφαρμόζει μέσα στα πλαίσια της άσκησης του.

 

 1. Πρακτική εφαρμογή του Σιάτσου σε δύο (2) μέλη της επιτροπής.

 

α) Τα μέλη της επιτροπής που είναι παρόντες σε κάθε αξιολόγηση πρέπει να

συμφωνούν ομόφωνα σχετικά με το αν ένας υποψήφιος πληροί τα δεδομένα

για την πιστοποίηση .

Σε περίπτωση διαφωνίας, τα παρόντα μέλη της Επιτροπής θα ζητήσουν από τον υποψήφιο να αξιολογηθεί από ένα τρίτο μέλος της Επιτροπής που αποφαίνεται οριστικά.

Αν η αξιολόγηση της Επιτροπής είναι αρνητική, ο υποψήφιος μπορεί να επαναξιολογηθεί μέσα μέσα στο επόμενο εξάμηνο.  

 

β) Υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε μια αξιολόγηση και θεωρούν ότι απέτυχαν λόγω μεροληψίας της Επιτροπής προς το πρόσωπο τους, μπορούν να ασκήσουν έφεση γραπτώς ενώπιον του Γραμματέα του Δ.Σ. σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 21 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην οποία απέτυχαν.

 

 

 

ΕΦΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛ.Ε.ΣΙ.

 1. Έφεση σε σχέση με την απορριπτική απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης μπορεί να γίνει μόνο αν ο υποψήφιος θεωρεί ότι η Επιτροπή μερολήπτησε εναντίον του κατά την έκδοση της απόφασης της

 

 1. Διαδικασία Έφεσης

α) Ο υποψήφιος υποβάλλει έφεση στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. μέσα σε 21 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

 

β) Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. πρέπει μέσα σε 14 ημέρες από την λήψη της έφεσης να απευθύνει επιστολή στα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης που ήταν παρόντα στην αξιολόγηση και να τους ζητήσει να υποβάλλουν υπόμνημα σχετικά με την εφεσιβαλλόμενη αξιολόγηση, καθώς επίσης και να τους ρωτήσει αν γνώριζαν από πριν την δουλειά του υποψηφίου και αν η γνώση τους αυτή μπορεί να έχει επηρεάσει την άποψη τους για αυτόν.

 

γ) Τα μέλη να υποβάλλουν τα υπομνήματα τους εντός 14 ημερών από την λήψη της επιστολής του Γενικού Γραμματέα.

 

δ) Μια Επιτροπή Εξέτασης της Έφεσης θα συνέλθει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των απαντήσεων, η οποία θα αποτελείται από όλα τα μέλη της Επιτροπής  Πιστοποίησης, τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς επίσης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ε) Τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης της Έφεσης πρέπει να λάβουν αντίγραφα της έφεσης, των υπομνημάτων, καθώς επίσης και των σημειώσεων και των αξιολογήσεων που έγιναν κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης. Πρώτο μέλημα τους είναι να συναντηθούν και να κρίνουν αν η διαδικασία της έφεσης πρέπει να συνεχίσει. Αιτία για την επανεξέταση της αξιολόγησης είναι, για παράδειγμα, οι διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις των αξιολογητών ή το γεγονός ότι κάποιο μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης δέχεται ότι ήταν προκατειλημμένο προς τον υποψήφιο, βασιζόμενο στην πρότερη γνωριμία με αυτόν ή την δουλειά του.

 

 

ζ) Αν η Επιτροπή Εξέτασης της Έφεσης κρίνει ότι η έφεση είναι αβάσιμη, τότε αυτή απορρίπτεται και ο υποψήφιος ενημερώνεται γραπτώς από τον Γενικό Γραμματέα για την απόφαση αυτή.

 

η) Αν η Επιτροπή Εξέτασης της Έφεσης κρίνει ότι η έφεση είναι βάσιμη, τότε κανονίζει ώστε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, δύο τουλάχιστον από τα μέλη της να επαναξιολογήσουν τον υποψήφιο.

 

στ) Η κρίση της Επιτροπής είναι η τελική που μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο πλαίσιο της ΕΛ.Ε.ΣΙ.