bg image

Καταστατικό του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου» (ΕΛ.Ε.ΣΙ)

 

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

 

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου» (ΕΛ.Ε.ΣΙ.), με έδρα την Αθήνα. Το Σωματείο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του μπορεί να ιδρύσει τοπικά ή περιφερειακά παραρτήματα  σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

 

Άρθρο 2ο

Έννοια του Σιάτσου

 

Το Σιάτσου είναι μια αγωγή που χρησιμοποιείται για την διασφάλιση και την βελτίωση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας του ανθρώπου, ενεργοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση το εγγενές σε κάθε οργανισμό θεραπευτικό δυναμικό. Ο ασκών το Σιάτσου χρησιμοποιεί τις παλάμες του, τους αντίχειρές του, τους αγκώνες του, τα γόνατά του και τα πέλματά του, για να εφαρμόσει διάφορες τεχνικές (π.χ. πιέσεις, διατάσεις, κ.α.), σε διάφορα σημεία του σώματος του δεχόμενου την αγωγή, που συνήθως είναι καθισμένος ή ξαπλωμένος και ντυμένος με άνετα ρούχα.

 

Άρθρο 3ο

Σκοποί

 

Το Σωματείο έχει ως σκοπό του την προώθηση της τέχνης του Σιάτσου και πιο συγκεκριμένα:

 1. A) Τον προσδιορισμό, την προώθηση και την ανάπτυξη του Σιάτσου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Β) Τον καθορισμό προτύπων, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε αναγνωρισμένες διεθνείς ομοσπονδίες  και την οριοθέτηση της εκπαίδευσης των ασκούντων το Σιάτσου ως και των διδασκόντων, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας εκ μέρους αυτών.

Γ) τη διευκόλυνση της μελέτης και της πρακτικής εξάσκησης και διάδοσης του Σιάτσου.

Δ) Την ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας σε σχέση με το Σιάτσου και την διευκόλυνσης της ανταλλαγής εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων σχολών και τάσεων.

Ε) Την παροχή έγκυρων, σε σχέση με το Σιάτσου, πληροφοριών στο ευρύ κοινό και σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες συναφών κλάδων και σπουδαστές.

ΣΤ) Την ανάληψη ή ενίσχυση φιλανθρωπικών έργων που νόμιμα μπορεί και θεωρεί σκόπιμο να αναλάβει.

Ζ) Την υποστήριξη και την προστασία των κοινών επιδιώξεων και συμφερόντων των ασκούντων το Σιάτσου.

Η) Την εκπροσώπηση των ασκούντων το Σιάτσου στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σιάτσου (EUROPEAN SHIATSU FEDERATION) και σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς, ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, την διασύνδεση και συνεργασία οργανισμών που λειτουργούν στο χώρο του Σιάτσου στην Ελλάδα και διεθνώς και την διευκόλυνση διακρατικών ανταλλαγών και συναντήσεων με μέλη αντίστοιχων οργανώσεων άλλων χωρών.

Θ) Την ανάληψη δραστηριοτήτων με στόχο την θεσμική και νομική κατοχύρωση του Σιάτσου στην Ελλάδα, η οποία θα εναρμονίζεται με την αντίστοιχη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με το Σιάτσου.

 

Άρθρο 4ο

Μέσα Επίτευξης Σκοπών

 

Το Σωματείο θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την επίτευξη των ως άνω σκοπών του, εκ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

α) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, κ.λ.π.

β) Η προώθηση ερευνών στον τομέα του Σιάτσου

γ) Η έκδοση δελτίου ενημέρωσης των μελών

δ) Η δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για τα μέλη, καθώς και η προβολή του Σιάτσου και η ενημέρωση του κοινού μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και καταλλήλων βιβλίων ή εντύπων, μαγνητοταινιών, βιντεοταινιών, κ.λ.π.

ε) διάθεση προϊόντων αναμνηστικών και προωθητικού υλικού με ή χωρίς την επωνυμία του σωματείου

 

Άρθρο 5ο

Πόροι

 

Πόροι του Σωματείου είναι:

 

α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών

β) Οι τακτικές ετήσιες εισφορές των μελών

γ) Οι προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των μελών

δ) Κάθε έκτακτη εισφορά που γίνεται στο Σωματείο από όπου και αν προέρχεται, εφ’ όσον γίνει δεκτή από το Σωματείο

ε) Οι εισπράξεις που προέρχονται από τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, διάθεση αναμνηστικών προϊόντων και υλικού του σωματείου, διαλέξεων, σεμιναρίων, εράνων, συγκεντρώσεων των μελών και των οικογενειών τους, μετά την αφαίρεση απ’ αυτές των εξόδων του Σωματείου

στ) Τα εισοδήματα του Σωματείου από την εκμετάλλευση της περιουσίας του

ζ) Οι τακτικές και έκτακτες παροχές και επιχορηγήσεις που γίνονται στο Σωματείο από δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, από Νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως επίσης και από ιδιώτες

η) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομίες κλπ, εφ’ όσον γίνονται αποδεκτές από το Σωματείο, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έσοδα που αποκτά νόμιμα το Σωματείο.

 

Τους πόρους αυτούς το Σωματείο θα διαθέτει για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του γενικά, για την δημιουργία σχετικής με το Σιάτσου βιβλιοθήκης , για την έκδοση εντύπων, μαγνητοταινιών, βιντεοταινιών κ.λ.π. για την επίτευξη των σκοπών του.

 

 

Άρθρο 6ο

Μέλη

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου έχουν όσα ενήλικα και δικαιοπρακτικά ικανά φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό  Κανονισμό, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, και εφόσον αποδέχονται το Καταστατικό του Σωματείου, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου, καθώς και την έννοια του Σιάτσου, όπως αυτή ορίζεται στο 2ο άρθρο  του παρόντος Καταστατικού.

 

Το Σωματείο αποτελείται από:

Πιστοποιημένα μέλη, δόκιμα μέλη, απλά και επίτιμα μέλη

 

 

Πιστοποιημένα μέλη

Πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου γίνονται:

 

α) Τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεώς τους.

β) Οι ασκούντες το Σιάτσου, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση όπως αυτή ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου.

γ) Τα πιστοποιημένα μέλη ομότιμου Σωματείου αναγνωρισμένου στο εξωτερικό, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή των Μελών.

δ) Όσοι βεβαιωμένα ασκούν το Σιάτσου για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια μέχρι την ημερομηνία αίτησης εγγραφής τους και πληρούν τις καθορισμένες από το σωματείο προϋποθέσεις (δίπλωμα, πρόταση από δυο (2) πιστοποιημένα μέλη και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό)

ε) Όσοι σπουδάζουν Σιάτσου σε σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στα πλαίσια της διδακτικής ύλης, θεωρίας και πρακτικής, με βάσει τις τρέχουσες κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών με τους οποίους συμπράττει το σωματείο και επιθυμούν στο μέλλον να υπαχθούν στην κατηγορία των πιστοποιημένων μελών, αφού εκπληρώσουν τις καθορισμένες από το Σωματείο προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

 

Δόκιμα μέλη

Δόκιμα μέλη του Σωματείου γίνονται:

α) Όσοι σπουδάζουν Σιάτσου σε σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα στα πλαίσια της διδακτικής ύλης, θεωρίας και πρακτικής, με βάσει τις τρέχουσες κατευθυντήριες εκπαιδευτικές οδηγίες των αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών με τους οποίους συμπράττει το σωματείο και επιθυμούν στο μέλλον να υπαχθούν στην κατηγορία των πιστοποιημένων μελών, αφού εκπληρώσουν τις καθορισμένες από το Σωματείο προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Απλά Μέλη

Απλά μέλη του Σωματείου γίνονται:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την ανάπτυξη του Σιάτσου και για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

 

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα με εξέχουσα φήμη και όσα έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για το Σιάτσου ή/και για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και εξαιρούνται από την καταβολή εγγραφής και συνδρομών.

 

 

Γενικές διατάξεις

 

Μόνο τα Πιστοποιημένα  μέλη μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιου από τα όργανα του Σωματείου. Στις Γενικές Συνελεύσεις, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Πιστοποιημένα  μέλη.

 

Η εγγραφή μέλους οποιασδήποτε κατηγορίας γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού εγκριθεί η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου

από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από την υποβολή της αίτησης στον Γραμματέα του Σωματείου.

Σε περίπτωση απόρριψης της ανωτέρω αίτησης, ο αιτών μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά.

 

Τα Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και τις τακτικές συνδρομές που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και τις έκτακτες εισφορές, όπως ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Το ύψος της τακτικής ετήσιας συνδρομής καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η καταβολή της τακτικής συνδρομής γίνεται εφάπαξ, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.

 

 

Άρθρο 7ο

Αποχώρηση – Διαγραφή Μέλους

 

Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε θελήσει, με έγγραφή του δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αποχωρούντα μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν τις συνδρομές τους μέχρι την υποβολή της  αίτησής τους περί διαγραφής, δεν έχουν όμως κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

 

Διαγραφή μέλους πραγματοποιείται κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Λόγοι διαγραφής είναι:

 

α) Η διενέργεια πράξης αντίθετης προς τους σκοπούς του Σωματείου και προς τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

β) Η ηθελημένη και κατ’ επανάληψη παράβαση των όρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, η μη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και προς τους όρος του Κώδικα  Δεοντολογίας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση της διαγραφής στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η κλήση του μέλους για εξηγήσεις προς  το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρονται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους, μετά την παρέλευση εξαμήνου και κατόπιν ειδοποιήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει και να θέτει χρονικό όριο ενός μηνός για την ταμειακή τακτοποίηση του μέλους.

 

Το διαγραφέν μέλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή οποιουδήποτε ποσού που στο μεταξύ έχει καταβάλλει για εισφορές ή συνδρομές.

 

Μέλος που για οποιοδήποτε λόγο από τους προαναφερθέντες αποβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την αποβολή του από το Σωματείο σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης.

 

Αν η Γενική Συνέλευση ακυρώσει την απόφαση περί αποβολής από το Σωματείο, θεωρείται πως αυτή δεν έγινε ποτέ.

 

Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης αποβολής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο της άμεσης διευθέτησης των τυχόν εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεών του.

 

Εκτός από τη διαγραφή, μπορεί να προβλέπονται και άλλες κυρώσεις (π.χ. προσωρινή παύση, επίβλεψη, συστάσεις) από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου ή  επιτροπής του Σωματείου που αποδεικνύεται ότι έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας,  σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία, παύεται από τη θέση του.

 

 

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις των μελών

 

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται:

α) να τηρούν τους όρους του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογίας, να αποδέχονται τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Σωματείου και των Μελών.

 

β)να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τακτικές ή έκτακτες. Οι τακτικές συνδρομές πρέπει να καταβάλλονται στο Σωματείο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

 

γ)να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Σωματείου και να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για την πραγμάτωση των σκοπών του.

 

 

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα των μελών

 

Όλα τα μέλη δικαιούνται να ζητούν την προστασία και την συνδρομή του Σωματείου σε ότι  έχει σχέση με το παρόν Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας  και να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου.

 

Τα Πιστοποιημένα μέλη, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, δικαιούνται:

 

α) να συμμετέχουν αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από άλλο Πιστοποιημένο  μέλος, που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως να εκπροσωπεί έως δύο  Πιστοποιημένα μέλη, στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

β) να συζητούν και να ψηφίζουν για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης και να ελέγχουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ) να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τα υπόλοιπα καταστατικά όργανα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου,  του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού .

 

Τα Δόκιμα, τα Απλά και τα Επίτιμα Μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς η συμμετοχή τους ή μη σε αυτές να μετράει στην απαρτία και χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

 

Άρθρο 10ο

Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι:

 

α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση

 

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου αποτελεί το κυρίαρχο σώμα αυτού. Συγκροτείται από το σύνολο των Πιστοποιημένων και ταμειακώς εντάξει μελών του.

 

Τα μέλη μπορούν να παρίστανται σε αυτήν είτε αυτοπροσώπως είτε σε περίπτωση κωλύματος με αντιπρόσωπο που οι ίδιοι επιλέγουν και ορίζουν με έγγραφη εξουσιοδότηση μεταξύ των Πιστοποιημένων μελών. Κάθε Πιστοποιημένο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως δύο μόνο Πιστοποιημένα μέλη.

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συνέρχεται μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

 

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Σωματείου συνέρχονται όταν υπάρχει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, ή σε περίπτωση που παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ή όταν δεν μπορεί να συνεδριάσει με απαρτία σε περισσότερες από τέσσερις  (4) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του ή οπότε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μπορεί να ζητηθεί και από το 1/3 των πιστοποιημένων ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου, με έγγραφη αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε τριάντα  (30) ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση διαφωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση,  τα 2/3 των μελών που ζήτησαν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση, άλλως αυτή ματαιώνεται.

 

 

 

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία

 

Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημέρα που καθορίζεται για τη συνέλευση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το μισό συν ένα των ταμειακώς εντάξει  Πιστοποιημένων μελών.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και χωρίς άλλη κλήση ή ειδοποίηση και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτή την Συνέλευση, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσοιδήποτε και αν παρίστανται.

 

Άρθρο 13ο

 

Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα ψήφου στις ψηφοφορίες (φανερές ή μυστικές), έχουν μόνο τα Πιστοποιημένα και ταμειακώς εντάξει μέλη. Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται μεταξύ των πιστοποιημένων και ταμειακώς εντάξει μελών, διμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο και Γραμματέα. Αυτοί δεν μπορούν να έχουν άλλο αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Ελεγκτική Επιτροπή, ούτε και να είναι υποψήφιοι για κάποιο αξίωμα στο Σωματείο.

 

Άρθρο 14ο

 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και τους ανακαλεί οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Διορίζει εκκαθαριστές και αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα  Δεοντολογίας.

 

β) Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη και εγκρίνει τις ενέργειες και πράξεις του.

 

γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε ημερολογιακού χρόνου (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου).

 

δ) αποφασίζει για την αποδοχή ή την μη αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών που γίνονται προς το Σωματείο, εφ’ όσον συνεπάγονται και υποχρεώσεις, όπως επίσης και για την ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών, κ.λ.π.

Αποφασίζει επίσης για τη αγορά και πώληση ακινήτου οποιασδήποτε αξίας ή κινητού πράγματος με αξία που υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό το οποίο θα καθορίζει η ίδια, καθώς και για την διάλυση του Σωματείου. Επίσης αποφασίζει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την διαχείριση χρημάτων του Σωματείου.

 

ε) Παίρνει οποιοδήποτε μέτρο για την καλύτερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου και γενικά παίρνει αποφάσεις κατά την απόλυτη κρίση της για κάθε θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Σωματείου μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού και των νόμων που ισχύουν.

 

στ) Ρυθμίζει κάθε  ζήτημα που αφορά το Σωματείο και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, πάντοτε σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και σύμφωνα με τον νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογίας.

 

ζ) Ερμηνεύει τυχόν ασάφειες άρθρων του Καταστατικού και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, αλλά υπάγεται στην κρίση της μετά από απόφαση της πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη.

 

η) Ορίζει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου.

 

 

 

Άρθρο 15ο

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

 

Όταν συνέρχεται, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, αν είναι ανεπικύρωτα, τα οποία υπογράφει το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης βεβαιώνοντας ότι εγκρίθηκαν από αυτήν και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο θέματα σε άμεση σχέση με την ημερήσια διάταξη, εκτός αν η πλειοψηφία των παρόντων μελών αποφασίσει να συζητηθούν και άλλα θέματα.

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων Πιστοποιημένων και ταμειακώς εντάξει μελών της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες, για ζητήματα εμπιστοσύνης στην Διοίκηση, για προσωπικά ζητήματα, όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα για το οποίο  προαποφασίζει ειδικά η Συνέλευση, παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Για όλα τα άλλα θέματα, οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση. Για θέματα που αφορούν λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του δεν έχουν ψήφο.

 

Άρθρο 16ο

 

Σε περίπτωση παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση που ανακληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του, αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου για τη διενέργεια αρχαιρεσιών μέσα σε τριάντα  (30) ημέρες και αφού τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και προθεσμίες του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Από τη ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής Διοικητική Επιτροπή για την επιμέλεια και διενέργεια των αρχαιρεσιών. Η ίδια Επιτροπή, ύστερα από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης ασκεί και καθήκοντα Διοίκησης για θέματα επείγοντα, που δεν επιδέχονται αναβολή.

 

 

Άρθρο 17ο

Ειδικές Πλειοψηφίες

 

Για τα θέματα που περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, η Γενική Συνέλευση, για να πάρει απόφαση, πρέπει να εξασφαλίσει την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται για κάθε θέμα, και όχι αυτήν που ορίζει το άρθρο 15 (δηλαδή πλειοψηφία των παρόντων Πιστοποιημένων μελών).

 

Ειδικότερα :

 

Α. Τροποποίηση του Καταστατικού

 

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τακτικής ή Έκτακτης, ειδικά συγκαλούμενης για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά από αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος Καταστατικού.

 

Η απόφαση για την τροποποίηση θα λαμβάνεται με απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των Πιστοποιημένων και ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου και με  πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, αυτή συγκαλείται και πάλι μετά από οκτώ (8) ημέρες, οπότε η απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία, οσοιδήποτε κι αν παρίστανται. Εάν υπάρχει απαρτία στην αρχή, θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της συνέλευσης.

 

Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η κατάρτιση και η τροποποίηση του Κώδικα  Δεοντολογίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστοποίησης.

 

Β. Διάλυση του Σωματείου

 

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση ειδικά συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) των Πιστοποιημένων και ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων Πιστοποιημένων και ταμειακώς εντάξει μελών.

 

Το Σωματείο διαλύεται υποχρεωτικά εάν τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).

 

Στην απόφαση διάλυσης του Σωματείου ορίζεται και επιτροπή Εκκαθάρισης και καθορίζεται το που θα διανεμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

 

Γ. Πρόταση μομφής

 

Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται για την Γενική Συνέλευση απαρτία των δύο τρίτων (2/3) των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει Πιστοποιημένων μελών, και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, καθώς επίσης και  παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που υπέγραψαν την πρόταση μομφής, άλλως η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται.

 

 

 

Άρθρο 18ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 

 1. Το Σωματείο διοικείται από Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

 

 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου με μυστική ψηφοφορία.

 

 1. Η θητεία για όλα τα μέλη είναι τριετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται επειδή λήγει η θητεία τους μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

 

 1. Μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και μέσα σε μία εβδομάδα από τις εκλογές, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά και αποφασίζει για τη σύνθεσή του. Πρόεδρος εκλέγεται το μέλος που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, αντιπρόεδρος δεύτερο κατά σειρά πλειοψηφίσαν μέλος κ.ο.κ. Τα μέλη μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικά εάν κάποιο μέλος δεν μπορεί να αναλάβει ένα συγκεκριμένο αξίωμα. Όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η απώλεια της οποίας συνεπάγεται την αποβολή του μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Εάν κάποιο μέλος παραιτηθεί, αποχωρήσει, αποβιώσει ή απαλλαγεί από τα καθήκοντά του κατά την διάρκεια της θητείας του, αυτό αντικαθίσταται για τον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της θητείας του από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους γίνεται κατά τον παρακάτω τρόπο: ο                   Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, ο Γραμματέας από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, και ο επιλαχών καλύπτει την θέση που τελικά μένει κενή.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα κάθε φορά που παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του μέλους που προεδρεύει.

 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός από τα προσωπικά θέματα για τα οποία, αν τυχόν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία ή με αυξημένη πλειοψηφία καταργούνται μόνο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφάσεις που παίρνονται με ομοφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταργούνται μόνο με ομοφωνία των μελών του. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ανατρέπονται μόνο με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο

ή έκτακτα όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή όταν δύο μέλη του το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος συγκαλεί υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της αίτησης, ειδοποιώντας τα μέλη ατομικά με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

 1. Τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον Γραμματέα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του Σωματείου. Δεν ευθύνεται μέλος το οποίο απουσίαζε από την συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η σχετική απόφαση ή ήταν παρόν και διαφώνησε και η απουσία του ή η διαφωνία του φαίνεται στα πρακτικά.

 

 1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή επί εξάμηνο λόγω ασθενείας, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.

 

Στην περίπτωση εξάντλησης του αριθμού των επιλαχόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, με όσα μέλη απαιτούνται για να έχει απαρτία. Αν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από την απαρτία, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αυτό το σκοπό.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν από την λήξη της θητείας του, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση διατύπωσης μομφής από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει Πιστοποιημένων μελών.

 

 

Πριν από την λήψη της απόφασης για την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να υποβάλουν εξηγήσεις επί της συγκεκριμένης μομφής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την διοίκηση του Σωματείου ή την διαχείριση της περιουσίας του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

 

Ειδικότερα:

α) Παρακολουθεί και επιβάλλει την σωστή τήρηση του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

 

β) Εκπροσωπεί το Σωματείο δια του Προέδρου του ενώπιον κάθε αρχής και γενικά σε όλες τις σχέσεις του Σωματείου με τρίτους.

 

γ) Διεξάγει όλες τις υποθέσεις του Σωματείου.

 

δ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, προβαίνει στον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

 

ε) Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και λογοδοτεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην περίπτωση που ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί ή ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω από την απαρτία ή παυθεί μετά από πρόταση μομφής.

 

στ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για κάθε ζήτημα που αφορά την καλή οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Σωματείου και που δεν έχει με το παρόν Καταστατικό ανατεθεί στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

 

ζ) Καθορίζει το ύψος των τακτικών και των εκτάκτων συνδρομών.

 

η) Επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

θ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, προς καταμερισμό και καλύτερη οργάνωση των εργασιών του Σωματείου, μπορεί να καταρτίζει μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές και ομάδες και να ορίζει κατά την σύστασή τους, τους Υπευθύνους και τους Γραμματείς αυτών με ανώτατο όριο θητείας τα δύο (2) χρόνια, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Ο υπεύθυνος και ο γραμματέας κάθε ομάδας πρέπει να είναι Πιστοποιημένα και ταμειακώς εντάξει μέλη του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τον κύκλο εργασιών της κάθε επιτροπής και αναθέτει σε αυτές την διαχείριση ή μελέτη ειδικών θεμάτων ή τομέων, εκτός αν η Επιτροπή και οι τομείς αρμοδιότητάς της καθορίζονται ήδη από το Καταστατικό. Ο Υπεύθυνος κάθε Επιτροπής ή ομάδας εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε θέμα για το οποίο η ομάδα είναι αρμόδια.

 

ι) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να προσλαμβάνει με μισθό έναν υπάλληλο ή περισσότερους (ακόμα και μέλη του Σωματείου), ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Σωματείου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αυτοπροσώπως να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και να αμείβονται γι’ αυτό, μόνο όμως για έργα τα οποία είναι εκτός των καθηκόντων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

κ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και εγκρίνει την από τον Γενικό Γραμματέα συνταχθείσα Λογοδοσία-Έκθεση Πεπραγμένων, στην οποία περιλαμβάνεται και ο οικονομικός απολογισμός που συντάσσεται από τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα, τριάντα μέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μεριμνά για την υποβολή του οικονομικού απολογισμού στην Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 20ο

Καθήκοντα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

 

Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 1. Εκπροσωπεί δικαστικώς ή εξωδίκως το Σωματείο σε κάθε Δημόσια, Δικαστική ή Εκκλησιαστική αρχή και σε κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προΐσταται και διευθύνει την συζήτηση κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε έγγραφο εισπράξεως ή πληρωμής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται με σχετική απόφασή του.

 

 1. Εξουσιοδοτεί πληρεξούσιους δικηγόρους να ενεργήσουν οποιαδήποτε υλική και νομική πράξη για την προάσπιση των σκοπών και των συμφερόντων του Σωματείου.

 

 1. Φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου την τήρηση του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

 

 1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και συνυπογράφει όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται στα μέλη.

 

Ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει όποιες αρμοδιότητες του εκχωρήσει ο Πρόεδρος, αφού αυτή η απόφαση επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγραφεί στα πρακτικά.

 

Β. Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Γραμματέας φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα υπογράφει μαζί με τον προεδρεύσαντα κατά την συνεδρίαση και κατόπιν τα κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και την αλληλογραφία. Συντάσσει με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται επίσης τα σχετικά θέματα. Συντάσσει επίσης με τον Ταμία τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το Μητρώο Μελών, το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Φυλάσσει τα αρχεία του σωματείου και την Σφραγίδα του.

 

Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και, αν κωλύεται και αυτός, οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται με σχετική απόφασή του.

 

Γ. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του Σωματείου και ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση.

 

Επιμελείται των εισπράξεων βάσει διπλότυπων αποδείξεων, και των πληρωμών βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, ή ενεργεί κάθε είσπραξη επί πληρωμή.

Ο Ταμίας επιμελείται και είναι υπεύθυνος για την περιουσία του Σωματείου και καταθέτει τα χρήματα του σωματείου σε μια αναγνωρισμένη  Τράπεζα που επιλέγεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου και το Βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου, καθώς και κάθε έγγραφο που αφορά την οικονομική και ταμειακή διαχείριση. Κάθε τρίμηνο θέτει προς έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου τις δαπάνες και τις εισπράξεις του τριμήνου. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει με τον Γενικό Γραμματέα τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, που υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν στην Γενική Συνέλευση, μαζί με την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που ενημερώνεται από τον Ταμία.

 

Άρθρο 21ο

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει έργο της την παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, χωρίς καμία ανάμειξη στις διοικητικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή των μελών της γίνεται από την Γενική Συνέλευση, μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

Μέσα σε μία εβδομάδα από την εκλογή τους, τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνέρχονται και οργανώνονται σε σώμα, ορίζοντας ως Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής τον πλειοψηφίσαντα.

 

Συνέρχεται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της ή, όταν την καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι στην συνεδρίαση δύο (2) τουλάχιστον μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρός της. Όταν ένα μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεδριάσεις της, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή, όσες φορές το κρίνει αναγκαίο, όπως επίσης και είκοσι (20) ημέρες το αργότερο πριν από την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου, ζητά να της δοθούν τα διαχειριστικά και ταμειακά βιβλία και κάθε χρήσιμο στοιχείο ή πληροφορία για να διενεργήσει τον έλεγχο που πρέπει. Επίσης, ελέγχει τον απολογισμό και τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Η Ελεγκτική Επιτροπή, ύστερα από τον έλεγχο, συντάσσει λεπτομερειακή έκθεση που την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδει και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί βιβλίο Πράξεων και Εκθέσεων για τους ελέγχους που κάνει. Στο βιβλίο αυτό καταχωρεί κάθε φορά και τις ετήσιες εκθέσεις της. Ζητεί την ποινική δίωξη για τυχόν οικονομικές ατασθαλίες των υπευθύνων οργάνων, όπως επίσης και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αρνούνται να παραδώσουν το αρχείο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 Άρθρο 22ο

Μόνιμες Επιτροπές

 

 

Στο Σωματείο λειτουργούν δύο μόνιμες επιτροπές: Η Επιτροπή Πιστοποίησης Μελών και η Επιτροπή Δεοντολογίας.

 

Εφόσον τα πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από εκατό (100), οι μόνιμες επιτροπές θα είναι τριμελείς, ενώ όταν εγγραφούν περισσότερα από εκατό (100) πιστοποιημένα μέλη στο Σωματείο οι μόνιμες επιτροπές θα είναι πενταμελείς.

 

Υπεύθυνοι, Γραμματείς και μέλη των μονίμων επιτροπών διορίζονται μόνο μεταξύ των αρχαιότερων και πιο πεπειραμένων εγκρίτων μελών του Σωματείου.

 

Η Επιτροπή Πιστοποίησης Μελών είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης. Η επιτροπή είναι ακόμα υπεύθυνη για την σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση.

 

Η επιτροπή Δεοντολογίας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Πειθαρχικής Διαδικασίας, καθώς επίσης και για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση της πειθαρχικής διαδικασίας.

 

Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας της.

 

 

 

 

Άρθρο 23ο

Εσωτερικός Κανονισμός

 

        Οι ειδικότερες οργανωτικές λεπτομέρειες της λειτουργίας του Σωματείου ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του, ο οποίος πρέπει να ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου εντός έτους από την εγγραφή του Σωματείου στα αρμόδια βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 24ο

Κώδικας Δεοντολογίας

 

          Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος πρέπει να ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου εντός έτους από την εγγραφή του Σωματείου στα αρμόδια βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 25ο

Αρχαιρεσίες

 

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση τριετούς θητείας από το Διοικητικό Συμβούλιο διεξάγονται Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία τους είναι τριετής. Για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναγκαίο να υπάρχουν το λιγότερο επτά ( 7 ) υποψήφιοι, για την Ελεγκτική Επιτροπή το λιγότερο τρεις (3).

 

Η ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του σωματείου κατά τις αρχαιρεσίες γίνεται μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και σε ξεχωριστή στήλη αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτούς της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ψηφοδελτίων, τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε πίνακα και γράφονται στο ψηφοδέλτιο από το άτομο που ψηφίζει.

 

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να τοποθετήσουν στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις (3) σταυρούς, για τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι δύο (2) για τους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι δύο (2) κατά σειρά επιλαχόντες υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών θεωρείται αναπληρωματικό μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Οι αρχαιρεσίες γίνονται υπό την εποπτεία τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται  από την Γενική Συνέλευση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό της. Συντάσσει κατάσταση ψηφισάντων, και μετά το τέλος της ψηφοφορίας προχωρεί στην διαλογή των ψήφων, συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας και πίνακα των κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντων. Όλες οι πράξεις της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Άρθρο 26ο

Συμπληρωματικές Διατάξεις

 

Το Σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό. Δεν επιτρέπεται καμία διανομή κερδών στα μέλη κατά την διάλυση του Σωματείου.

 

Η τύχη της περιουσίας του Σωματείου και η διάθεσή της σε περίπτωση διάλυσής του καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι αυτή η περιουσία θα περιέλθει σε νομικό πρόσωπο ή φορέα (σχολή και εν λειτουργία εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, κ. λ. π.) , που επιδιώκουν τον ίδιο ή και παρεμφερή σκοπό με αυτόν του Σωματείου.

 

Το Σωματείο και όταν διαλυθεί τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση, που συντελείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν η Συνέλευση των μελών δεν αποφασίζει διαφορετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου τελεί χρέη εκκαθαριστού.

 

Άρθρο 27ο

Βιβλία

 

Τα Βιβλία τα οποία τηρεί το Σωματείο είναι το Μητρώο Μελών, το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, το Βιβλίο Ταμείου, το Βιβλίο Περιουσίας του Σωματείου, οι Φάκελοι Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων καθώς και κάθε άλλο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσιμο για την λειτουργία του Σωματείου Βιβλίο, καθώς και το Βιβλίο Πράξεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 28ο

Σφραγίδα

 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του και την χρονολογία ίδρυσής του στην περιφέρεια του κύκλου και στην μέση το λογότυπό του.

 

Άρθρο 29ο

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα πρέπει μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο να συγκαλέσει Τακτική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 30ο

Συμμετοχή και Σχέσεις με Άλλες Ενώσεις

 

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος παρόμοιων οργανώσεων ή ενώσεων της Ελλάδος και του Εξωτερικού, εφ’ όσον το επιτρέπει ο νόμος, και να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς Ενώσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του.

 

 

Άρθρο 31ο

 

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 31 άρθρα, αφού διαβάστηκε καθαρά ώστε να ακουστεί από όλους και αφού εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του από όλους, υπογράφεται ως εξής από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

 

Αθήνα, 12-03-2017