bg image

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΑΤΣΟΥ

 

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας συντάσσεται ώστε να εξασφαλίζεται ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλα τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου ως προς την άσκηση και τη διδασκαλία του Σιάτσου. Συγχρόνως και το κοινό που ενδιαφέρεταιγια το Σιάτσου αποκτά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γνωρίζοντας τα όρια της δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 τουΚαταστατικού να συμμορφώνονται ως προς την εφαρμογή και την τήρηση τουΚώδικα Δεοντολογίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Με την εξέλιξη τουΣιάτσου στην Ελλάδα μπορεί να καταστεί απαραίτητη η σύμφωνα με το Καταστατικόαναθεώρηση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου οφείλουν να συμπεριφέρονται πάντοτε με σεβασμό προς τους δεχόμενους το Σιάτσου, το κοινό και τα άλλα μέλη της Εταιρείας.

α) Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο όταν τους ζητηθεί ρητά και απερίφραστα από κάποιον ενδιαφερόμενο.

β) Όταν κάποιος απευθυνθεί σε μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου για να δεχθεί Σιάτσου, το μέλος οφείλει να βεβαιωθεί ότι ο πρώτος έχει επίγνωση του τι είναι τοΣιάτσου.

γ) Τα μέλη οφείλουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτού που απευθύνεται σε αυτά να αρνηθεί να δεχτεί Σιάτσου ή να εφαρμόσει τις συμβουλές που δίδονται σε αυτόν,καθώς επίσης και το δικαίωμα του να μην επηρεάζεται όσον αφορά τις κοινωνικές,πολιτικές, θρησκευτικές, ή προσωπικές του πεποιθήσεις.

δ) Ο δεχόμενος δείχνει πλήρη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα του ασκούντος το Σιάτσου και είναι ευθύνη των μελών να μην προδώσουν αυτή την εμπιστοσύνη. Αν ησχέση μεταξύ του ασκούντος και του δεχόμενου το Σιάτσου βγει από τα πλαίσια της άσκησης του Σιάτσου, είναι ευθύνη του μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου να παραπέμψει αυτόν τον δεχόμενο σε άλλον ασκούντα το Σιάτσου.

ε) Τα μέλη οφείλουν να σέβονται το απόρρητο των πληροφοριών εκ μέρους του δεχόμενου το Σιάτσου και οφείλουν να μην μεταφέρουν καμία πληροφορία σε σχέση με τον δεχόμενο σε κανέναν άλλον εκτός από ιατρό, άλλον ασκούντα εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μεθόδους υγείας ή σύμβουλο – ψυχοθεραπευτή σε περίπτωση παραπομπής του δεχόμενου σε αυτούς, πάντα έχοντας την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του δεχόμενου.

 

Εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι:

α) Η χρήση περιπτωσιολογικών μελετών για διδασκαλία

β) Η χρήση περιπτωσιολογικών μελετών για δημοσίευση και

γ) Αναφορά συγκεκριμένων περιστατικών στα πλαίσια της εποπτείας

Και στις τρεις δύο ως άνω περιπτώσεις διαφυλάσσεται η ανωνυμία του δεχόμενου τοΣιάτσου και πρέπει να υπάρχει η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για τις ως άνωυπό α) και β) περιπτώσεις.

στ) Αν κάποια άλλη προσέγγιση υγείας κρίνεται καταλληλότερη για κάποιον που απευθύνεται για Σιάτσου, τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου πρέπει να τον στρέψουν προς αυτή την κατεύθυνση.

ζ) Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου είναι υπεύθυνα για τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ τους και με το κοινό και πρέπει να έχουν υπόψη τους τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η έκφραση προσωπικών απόψεων για άλλα μέλη ή σχολές.

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Οι διδάσκοντες το Σιάτσου οφείλουν να έχουν επίγνωση της δύναμης της θέσης στην οποία βρίσκονται σε σχέση με τους διδασκόμενους, οφείλουν να μην προδίδουν την εμπιστοσύνη των διδασκομένων προς το πρόσωπό τους και οφείλουν να συμπεριφέρονται πάντοτε με ακεραιότητα.

α) Οι διδάσκοντες οφείλουν να μην διδάσκουν τίποτε που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους διδασκομένους ή αυτούς στους οποίους οι διδασκόμενοι κάνουν την άσκησή τους.

β) Η διδακτέα ύλη που αφορά το Σιάτσου πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με την έννοια του Σιάτσου, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 2 του Καταστατικού και με τους ορισμούς που δίνονται από την Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου και

τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συμπράττει το σωματείο.

γ) Οι διδάσκοντες και οι σχολές οφείλουν να καλύπτουν την διδακτέα ύλη που έχουν κοινοποιήσει ότι θα καλύψουν πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

ΣΙΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το Σιάτσου ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις

συμπληρωματικές αγωγές υγείας και δεν υποκαθιστά την ιατρική αγωγή.

α) Ο ασκών το Σιάτσου δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή να ζητάει την παράλειψη της ιατρικής αγωγής στην οποία υποβάλλεται ο δεχόμενος το Σιάτσου, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο ιατρό.

β) Ο ασκών το Σιάτσου δεν επιτρέπεται να συστήσει συγκεκριμένη ιατρική αγωγή, αν δεν έχει τα απαιτούμενα για αυτό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

γ) Στην περίπτωση που ο ασκών το Σιάτσου θεωρεί ότι κάποια όψη προβλήματος υγείας δεν έχει διαγνωστεί ή η αντιμετώπισή του δεν έχει συμπεριληφθεί στην ιατρική αγωγή, οφείλει να ζητήσει από τον δεχόμενο το Σιάτσου να το θέσει υπ’ όψητου ιατρού του.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α) Οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να ισχυρίζονται ότι το Σιάτσου είναι ή μπορεί να προσφέρει περισσότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στους ορισμούς του Σιάτσου που δίνονται από την Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου και από τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συμπράττει το σωματείο.

β) Τα μέλη δεν επιτρέπεται να αναφέρουν σε διαφημίσεις τους ότι είναι μέλη τηςΕλληνικής Εταιρείας Σιάτσου πριν γίνουν πιστοποιημένα μέλη αυτής, ούτε να λένε ανήκουν σε κατηγορία ή υποκατηγορία μελών στην οποία δεν ανήκουν πραγματικά.

γ) Τα Πιστοποιημένα μέλη μπορούν να αναφέρουν σε διαφημίσεις τους ότι ασκούν τοΣιάτσου υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχυρίζονται ότι θεραπεύουν, ούτε προσδίδουν στο Σιάτσου κακή φήμη και η άσκηση του Σιάτσου είναι σύμφωνη με το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου.

δ) Η διαφήμιση δεν πρέπει να βασίζεται σε δυσφημιστική σύγκριση με άλλους ασκούντες ή σχολές.

 

ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΑΤΣΟΥ

Οι ασκούντες το Σιάτσου και οι διδάσκοντες πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους όπου ασκούν ή διδάσκουν το Σιάτσου.

α) Η άσκηση του Σιάτσου πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν καθαρό και άνετο,ειδικά διαμορφωμένο γι αυτόν τον σκοπό και κοινωνικά, πολιτικά ή θρησκευτικάουδέτερο χώρο.

β) Οι διδάσκοντες πρέπει να φροντίζουν ιδιαίτερα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των διδασκομένων κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

γ) Η άσκηση του Σιάτσου πρέπει να είναι τελείως διαχωρισμένη από εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες.

 

ΣΧΟΛΕΣ

Μια σχολή Σιάτσου, για να αναγνωρίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου, θα πρέπει να δέχεται και να εφαρμόζει το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου καθώς και τα παρακάτω:

  1. α) Η σχολή θα πρέπει στην διδακτέα της ύλη να συμπεριλαμβάνει την διδακτέα ύλη που καθορίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου.

β) Η σχολή θα πρέπει να κάνει γνωστή την διδακτέα ύλη στους σπουδαστές πριν από την εγγραφή τους, καθώς επίσης και την ποσότητα της δουλειάς που χρειάζεται να γίνει εκτός των διδακτικών ωρών.

γ) Η διδακτέα ύλη και οι λοιπές υποχρεώσεις των σπουδαστών θα πρέπει να μηναλλάζουν κατά την περίοδο των σπουδών, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη τωνσπουδαστών.

δ) Οι γραπτές εργασίες που κατατίθενται στην σχολή πρέπει να επιστρέφονται στους σπουδαστές σε εύλογο χρονικό διάστημα.

2.α) Το σύνολο της διδασκαλίας που γίνεται στην σχολή πρέπει να εποπτεύεται από έναν δάσκαλο πιστοποιημένο από την Ελληνική Εταιρεία Σιάτσου.

β) Σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησης ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού μιας σχολής, ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι αναλόγων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

3) Στην αρχή της εκπαίδευσής του, ο σπουδαστής θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του κόστους της εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

4) Οι διαφημίσεις των σχολών πρέπει να μεταδίδουν αληθείς πληροφορίες.

5) Είναι ευθύνη της σχολής η διδασκαλία να γίνεται σε ασφαλές, κατάλληλο για το σκοπό αυτό και κοινωνικά, πολιτικά ή θρησκευτικά ουδέτερο περιβάλλον.

6) Είναι ευθύνη της σχολής η τήρηση του εξαγγελμένου προγράμματος. Σε περίπτωση αναπόφευκτης αλλαγής οι σπουδαστές θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως όσο το δυνατόν συντομότερα.

Οι σχολές οφείλουν να εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την ελεύθερη έκφραση των αναγκών τους όσον αφορά την διδακτική διαδικασία και να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις παρατηρήσεις τους.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ μιας σχολής και ενός σπουδαστή, η οποία δεν επιλύεται με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να αποταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου για διαμεσολάβηση (διαιτησία).

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1) Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι μόνιμη επιτροπή, τριμελής εφόσον τα πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από εκατό και πενταμελής εφόσον τα πιστοποιημένα μέλη του Σωματείου είναι από εκατό και πάνω και είναι υπεύθυνη για την σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Πειθαρχικής Διαδικασίας, καθώς επίσης και για την διεξαγωγή και περαίωση της πειθαρχικής διαδικασίας.

2) Η Επιτροπή Δεοντολογίας εκλέγεται από την γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια.

Εκλέγονται τα οριζόμενα από το Καταστατικό τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, που είναι σε αριθμό τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών μελών. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια φέρουν έως τρεις ή πέντε σταυρούς, ανάλογα με τον αριθμό των τακτικών μελών που αποτελούν την Επιτροπή. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών γίνεται υπό την εποπτεία τριμελούς ΕφορευτικήςΕπιτροπής που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρό της. Συντάσσει κατάλογο ψηφισάντων και, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, προχωρεί στην διαλογή των ψήφων, συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας και πίνακα των εκλεγέντων κατά σειρά επιτυχίας. Όταν η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας γίνεται στην ίδια Γενική Συνέλευση με την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης Μελών ή και με την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής τότε η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί ναείναι κοινή υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη της δεν είναι υποψήφιοι για κανένα απότα παραπάνω αξιώματα.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει μεταξύ των εκλεγέντων τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων με τις οποίες εξελέγησαν –εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των εκλεγέντων – και από αυτούς τονΥπεύθυνο (Πρόεδρο) και τον Γραμματέα της Επιτροπής, καθώς και τααναπληρωματικά μέλη. Αυτά θα αντικαταστήσουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας τακτικό μέλος που αποχώρησε και είναι τα μέλη που εξελέγησαν από την ΓενικήΣυνέλευση αλλά δεν διορίστηκαν ως τακτικά.

4) Ο Υπεύθυνος (Πρόεδρος) της Επιτροπής αναλαμβάνει την σύγκλιση της Επιτροπής Δεοντολογίας σε συνεδρίαση για διεξαγωγή της Πειθαρχικής Διαδικασίαςή για συζήτηση πρότασης τροποποίησης του Κώδικα Δεοντολογίας, ελέγχει αν το τυπικό μέρος της πειθαρχικής διαδικασίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, του Κώδικα Δεοντολογίας και του Εσωτερικού Κανονισμού καιγνωμοδοτεί για το αν διαπράχθηκε ή όχι το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο τομέλος παραπέμπεται. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος να ενημερώνει γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, το οποίο και αποφαίνεται οριστικά και επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας κατά απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει όποτε είναι αναγκαίο, για να συζητήσει πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Δεοντολογίας και του Κώδικα Πειθαρχικής Διαδικασίας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος για να γνωμοδοτήσει επί του πειθαρχικού παραπτώματος και υποχρεωτικά πριν το τέλος της θητείας της οπότε και συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τακτικά μέλη της(όταν αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη) και όταν παρίστανται τρία (3) τακτικά μέλη της (όταν αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη) και σίγουρα ο Υπεύθυνος(Πρόεδρος) αυτής.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία, είναι απαραίτητο να γίνει γραπτή καταγγελία από οποιονδήποτε εναντίον μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου ή σχολής αναγνωρισμένης από αυτήν για κάποια παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η καταγγελία γίνεται προς τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προσκαλεί την Επιτροπή Δεοντολογίας να παρίσταται κατά την απολογία του καταγγελλόμενου μέλους ή σχολής.

Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει γραπτώς το προς ό ηκαταγγελία μέλος ή σχολή, του κοινοποιεί την επιστολή καταγγελίας (εκτός αν κρίνει ότι κινδυνεύει σοβαρά το συμφέρον του καταγγέλλοντος) και το καλεί σε απολογία προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Δεοντολογίας, αφού του χορηγήσει 48ωρη τουλάχιστον προθεσμία προς απολογία. Καταγγελία εναντίον μέλους μπορείνα επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις μόνο εάν σαφώς αποδεικνύεται ότι το μέλος παρέβη τον Κώδικα Δεοντολογίας, στις άλλες δε περιπτώσεις επαφίεται στον καταγγέλλοντα να ζητήσει δικαστική προστασία.

Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την

δυνατότητα:

1) Να ζητήσει από το μέλος να πάψει την αντιδεοντολογική συμπεριφορά και να μηντην επαναλάβει στο μέλλον.

2) Να επιβάλλει προσωρινή παύση, επίβλεψη, συστάσεις.

3) Να διαγράψει το μέλος Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, το μέλος μπορεί να προσφύγει στηνπρώτη μετά την αποβολή του από το Σωματείο σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης καινα ζητήσει την ακύρωση της απόφασης.

Αν η γενική Συνέλευση ακυρώσει την απόφαση, αυτή θεωρείται ότι δεν ελήφθη ποτέ.

 

 

Ο Κώδικας αυτός εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευση στις 12 Μαρτίου 2017.